Aldila NV Magnum 44 Shaft

Aldila
Aldila NV Magnum 44 Shaft-0Flex Weight Torque Butt Diameter Tip Diameter Raw Length Ball Flight Parallel Tip
A 43 5.6 d 0.615 in 0.335" Parallel 46 in Mid 2.5 in
R 44 5.8 d 0.615 in 0.335" Parallel 46 in Mid 2.5 in
S 45 4.6 d 0.615 in 0.335" Parallel 46 in Mid 2.5 in
X 48 4.0 d 0.620 in 0.335" Parallel 46 in Mid 2.5 in
TX 49 3.4 d 0.618 in 0.335" Parallel 46 in Mid 2.5 in